Novinky

Ondráčka: Místo kabinetu reforem zatím vláda otálení (HN)

Středa, 28. leden 2015

Sobotkův koaliční kabinet si před rokem ve svém programovém prohlášení vzal jako svou prioritu přijetí devíti protikorupčních zákonů požadovaných iniciativou Rekonstrukce státu. Zákony upravující průhledné financování politických stran, rozšíření pravomocí NKÚ, zveřejňování veřejných smluv na internetu, posílení nezávislosti státního zastupitelství a konečně služební zákon měly být podle legislativního plánu předloženy vládě v roce 2014.

S výjimkou služebního zákona (jenž úplně překroutil svůj původní záměr) vláda dodnes jediný zákon neprojednala a termíny jsou odsouvány. Nebyl to úkol nemožný, mohla se opřít o řadu hotových a prodiskutovaných podkladů a verzí a jde pouze o jasnou politickou vůli využít své většiny k jejich prosazení. Není sporu, že první rok každé vlády je vždy šancí pro velké reformy, nezbývá než doufat, že ten druhý bude u této vlády průlomový.

SPECIÁL: Osobnosti hodnotí rok vlády

Vláda již půl roku odkládá reformu financování politických stran, z velké části již napsanou. Tato pojistka demokratičnosti a férovosti voleb je ve vyspělých zemích samozřejmostí. Politické strany vedené jako soukromé projekty, množství nejasných sponzorů či klientelistických vazeb... Je u nás až moc husto. Když tuto reformu nepřijmeme ani letos, také u příštích voleb budeme obtížně pátrat, jaké zájmy stojí za kterým uskupením. A vše nevyhnutelně povede ke spirále výdajů na kampaně, a tím ke zvýšení korupčních rizik pro veřejné zakázky.

Koalice si udělala fajfku u kapitoly služební zákon, ten je však promarněnou příležitostí a reformu státní správy nepřinese. Norma měla odpolitizovat úřední aparát, zabránit klientelismu a konečně dodat státním úředníkům sebevědomé postavení v každodenním kontaktu s politickou garniturou. Místo nezávislého "superúředníka" však zůstane hlavním personalistou na každém ministerstvu sám ministr a lze očekávat stejné "výplachy" státní správy jako dosud.

Nová pozice náměstka pro státní správu na vnitru bude plnit pouze roli metodickou bez reálných personálních pravomocí. Došlo až k dojemné shodě koalice s opozicí, že na tuto pravomoc si politici sáhnout nenechají.

Naopak pozitivně lze koaliční poslance pochválit za podporu změny jednacího řádu, která komplikuje pokoutné přílepky, a snad se již úspěšně blížíme do finále i u rozšíření pravomocí NKÚ.

Jak hodnotit působení koaličních stran? Velká očekávání vyvolalo ANO, které protestní naštvanost proměnilo ve svůj úspěch a odsunulo zejména pravicové strany do marginální úlohy. Vesměs političtí nováčci se učí řemeslo za pochodu a to sebou určité zdržení logicky nese. Uhranutí Babišem je od počátku provázeno podezíravostí k jeho jasnému střetu zájmů. Byl však zvolen ve volbách, má silný mandát a nezbývá než důsledně hlídat jeho kroky ve vládě - to je úkol nejen pro média a nevládky, ale i pro opozici, koaliční partnery nebo obchodní konkurenty.

Největší riziko vidím v dosazování loajálních lidí do strategických firem, jako jsou ČEPRO, MERO či Hmotné rezervy. Příklad personálních turbulencí v Českých drahách už tato rizika potvrdil. U legislativy doufám, že problematický návrh zákona o státním zastupitelství je už passé a ministerstvo pod vedením ANO přijde s jeho rozumnou verzí.

Za promarněnou šanci zatím vidím comeback lidovců, kteří rozhodně nenaplňují roli štiky ve vládě. Vedení strany působilo při povolebních vyjednáváních sebevědomě, ale poté jako by usnulo a do širších témat nad své vlastní resorty nezabíhá. Lidovci by přitom mohli tlačit zásadní změny pravidel hry a sbírat na tom relativně snadné body.

ČSSD nese kus odpovědnosti a není v lehké pozici. S výjimkou snahy ministra Dienstbiera kolem NKÚ nebo služebáku příliš věcí neposunula a hraje spíš blokovací roli. Tahounem reforem by z podstaty rezortu měl být ministr vnitra Chovanec. Ten však dosud ukazuje neznalost a nezájem a ostentativně ignoruje spolupráci na evropské úrovni, která je třeba u finanční, daňové kriminality nebo řešení daňových rájů klíčová.

Zakončím pozitivně - naděje obvykle přichází zezdola. Komunální volby v mnoha městech a obcích vyměnily staré garnitury, otevřely cestu progresivním starostům, obce se snaží zapojovat občany do rozhodování (třeba přes sms ankety nebo místní referenda), nastavují pravidla pro hazard či místní dotace a začínají proaktivně zveřejňovat informace. To je dobrý signál do budoucna a může rozhýbat i vládní legislativní otálení.

 

 

Kraj Vysočina zveřejní další informace

Úterý, 27. leden 2015

Kraj Vysočina rozšiřuje škálu veřejně dostupných informací. Zveřejňovat je bude na krajském webu www.kr-vysocina.cz. Tím se řadí k nejotevřenějším regionům.

Vedle klikacího rozpočtu, přehledných grafických modelů účetních výkazů, mapy investic, transparentních účtů nebo veřejných zakázek se nově na internetu s možností veřejné kontroly objeví elektronické obrazy smluv, sumární přehledy veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací kraje a také faktury, které rozšíří nabídku aplikací klikacího rozpočtu.

„S ohledem na šíři zveřejňovaných informací patří Kraj Vysočina patrně k nejtransparentnějším regionům České republiky. Důsledně dbáme i na to, aby povyšování transparentnosti nemělo zásadní dopad do výdajů krajské pokladny, vytvoření nových aplikací nebo jejich rozšíření primárně řešíme vlastními silami,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a předseda Klubu zastupitelů ČSSD Vladimír Novotný.

Elektronický obraz smluv bude službou nabízenou datovým skladem Kraje Vysočina. Dosud Kraj Vysočina zveřejňoval prostřednictvím profilu veřejných zakázek smlouvy nad půl miliónu korun související se zadáváním veřejných zakázek. Nově bude od 1. 2. 2015 kraj zveřejňovat všechny ostatní smlouvy např. týkající se dotací, nájmů, darů, půjček, a to bez ohledu na cenu. Výjimkou budou smlouvy, kterou jsou dostupné v jiném veřejném registru, tak aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě informací. V případě Kraje Vysočina jde měsíčně o zveřejnění řádově stovek smluv. Zveřejňovány budou nově smlouvy uzavírané od roku 2015.

Seznam současných veřejných zakázek dostupných na profilu zadavatele bude doplněn o sumární přehledy o veřejných zakázkách kraje a příspěvkových organizací. Nově budou k dispozici rychlé přehledy tříděné podle odborů a stavu veřejné zakázky. Informace o krajských zakázkách budou k dispozici od roku 2008, informace o zakázkách příspěvkových organizací od 1. 7. 2014.

Zveřejnění obrazu faktur rozšíří současnou aplikaci klikacího rozpočtu Kraje Vysočina. Tato bude přístupná od 1. 3. 2015. Cílem je propojit výdaj na veřejnou službu s konkrétním dokladem, prostřednictvím kterého byla služba uhrazena (faktura). V rámci této služby se budou zobrazovat faktury i z minulosti, a to od roku 2010. Faktury budou dostupné při identifikaci IČO, akce nebo v podle vybraného roku rozpočtu.

 

Vláda otevře veřejnosti systém eKLEP – místo, kde se rodí všechny zákony

Pondělí, 26. leden 2015

Příprava zákonů v České republice má být pod větší veřejnou kontrolou. Pokud projde návrh, jenž prosazuje ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, přístup do elektronické knihovny legislativního procesu, takzvaného eKLEPU, bude mít „již v řádu týdnů“ kdokoli.

Systém eKLEP zaznamenává všechny fáze legislativního procesu už od počátku připomínkových řízení, jeho obsah je ale nyní neveřejný. Přístup je možný jen přes přihlašovací heslo, které mají mít k dispozici jen „ministerstva a jiné ústřední správní úřady, kraje a další schválené subjekty veřejné správy“.

Vystopovat změny zákona

„Systém je dnes uzavřený a nepřístupný veřejnosti, ale kdo má silný zájem, vždy si přístup do systému opatří a to zakládá nerovnost a netransparentnost přístupu k informacím,“ řekl Jiří Dienstbier na veřejné debatě o lobbingu v České republice.

„Proto chceme tento systém v maximální míře zveřejnit, mohlo by to být v řádu týdnů. Ale nechceme, aby to znamenalo náročnou IT zakázku, má to být levné. Každý by pak mohl nahlédnout do co největší části legislativního procesu. Pozitivní efekt bude mít veřejná kontrola i na větší kvalitu legislativního procesu,“ říká Dienstbier.

Ve vládě chce prosadit i to, aby se tvorbu zákonů provázela i zpětně dohledatelná legislativní stopa. „Aby v legislativním procesu bylo jasné, kdo jsou skuteční autoři záměrů a právních předpisů,“ prosazuje Dienstbier.

Knihovna eKLEP obsahuje především:

návrhy právních předpisů, jejichž předkladatelem je vláda nebo ministerstva či další ústřední orgány státní správy,

návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda,

návrhy na sjednání mezinárodních smluv,

nelegislativní materiály určené pro jednání vlády,

připomínky k legislativním a nelegislativním materiálům,

vypořádání připomínek k legislativním a nelegislativním materiálům,

konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády a

dokumenty analýzy dopadů RIA (hodnocení dopadů regulace)

 

Pochybení ČVUT Praha ve čtyřech veřejných zakázkách (Parlamentní listy)

Pondělí, 26. leden 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Českému vysokému učení technickému v Praze sankci ve výši 300 tisíc korun za správní delikty, kterých se dopustilo ve čtyřech případech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

V případě veřejné zakázky „Střežení všech objektů dle seznamu v rámci celé Správy účelových zařízení“ zadavatel v zadávacích podmínkách neuvedl, jakým způsobem budou hodnoceny nabídky podle dílčího hodnotícího kritéria č. 2 (nabídka dalších činností a úkonů nad požadovaný rozsah služeb). Kritérium přitom mělo pro zadavatele velký význam, neboť mu přiřadil stejnou váhu jako nabídkové ceně (40 procent). Zadavatel tak porušil zásadu transparentnosti a s vybraným uchazečem, společností Bahyr s. r. o. již na veřejnou zakázku podepsal smlouvu.

Uzavření smlouvy o pronájmu prádla a textilií se společností Prádelna Fišer s. r. o. na dobu určitou (2010–2014) nepředcházelo žádné zadávací řízení, které by dokládalo, že vybraný uchazeč nabízí nejlepší smluvní podmínky.  Plnění smlouvy překročilo už v prvním roce její platnosti zákonný limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a za období 2010–2014 dosáhlo částky téměř 10,5 milionu korun (bez DPH), přičemž limit pro veřejné zakázky malého rozsahu činil ke dni uzavření smlouvy dva miliony korun (bez DPH). Zadavatel postupně uzavřel s dodavatelem osm dodatků, kterými byla smlouva doplňována nebo upravován ceník praní prádla. Zadavatel byl povinen zadat toto plnění jako veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Ve veřejné zakázce na rekonstrukci a výměnu oken na kolejích Strahov zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když s vybraným uchazečem uzavřel dodatek č. 1, jímž se měnil termín realizace veřejné zakázky stanovený nejprve v zadávací dokumentaci a na základě toho také ve smlouvě, která byla součástí nabídky vybraného uchazeče. Tato změna ve výsledku diskriminovala případné další uchazeče o veřejnou zakázku, kteří by měli zájem o její plnění ve změněném termínu.

Dalšího správního deliktu se zadavatel dopustil rozdělením předmětu veřejné zakázky na rekonstrukci vytápěcích zařízení na dvě veřejné zakázky zadávané jako veřejné zakázky malého rozsahu a nazvané „Částečná rekonstrukce vnitřního vytápěcího zařízení na koleji Bubeneč včetně stavebních úprav a výměny radiátorů a termostatických ventilů“ a „Stavební rekonstrukce kotelen na blocích č. 9 a 11 na kolejích Strahov“. Došlo tím ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem a v důsledku toho nebyla veřejná zakázka zadána v odpovídajícím zadávacím řízení. V obou případech se vybraným uchazečem stala společnost Topez, s. r. o., s níž zadavatel již podepsal smlouvy.

Ve všech čtyřech případech mohl postup zadavatele ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

 

Podnikatelé stíháni kvůli praní peněz z Lesů ČR (Právo)

Pátek, 23. leden 2015

Protikorupční policie obvinila čtyři lidi v souvislosti s veřejnými zakázkami státního podniku Lesy ČR na informační technologie. Informovalo o tom ve čtvrtek dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.